Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WK NOORDERGOUW vzw BRASSCHAAT

Algemeen:

Wandelclub Noordergouw vzw Brasschaat, afgekort WK Noordergouw, hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
WK Noordergouw vzw Brasschaat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :
– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.
– op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop attent willen maken en deze willen respecteren.
Als WK Noordergouw vzw Brasschaat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, en in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens :

WK NOORDERGOUW vzw BRASSCHAAT
CLAESSTRAAT 19 – 2930 BRASSCHAAT
Gsm   : 0468 513735

e-mail : marcdewit@telenet.be

  1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
   Je persoonsgegevens worden door WK Noordergouw vzw Brasschaat verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden.
   -Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WK Noordergouw vzw Brasschaat.
   -Het versturen van nieuwsbrieven ( clubblad) en uitnodigingen.
   -Het bekomen van subsidiëring door de overheid.
  2. Welke gegevens verwerken we ?
   We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
   -Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail.
   -Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer
   -Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
  3. Wie verwerkt de gegevens:
   Bestuursleden van de vereniging.
   Secretariaat van Wandelsport Vlaanderen.
  4. Verstrekking aan derden:
   De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   Op het huidige ogenblik maken wij geen gebruik van een derde partij.
   Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/ of toegestaan is, zoals bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
   Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
   Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  5. Minderjarigen
   Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
  6. Bewaartermijn
   WK Noordergouw vzw Brasschaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.
   WK Noordergouw vzw Brasschaat verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan drie jaar na het laatste gebruik. Het behoud van deze gegevens tot drie jaar is om praktische reden, gezien er regelmatig leden niet meer aansluiten om later terug aan te sluiten. In dit geval hoeven wij niet terug alle persoonsgegevens terug op te vragen.
  7. Beveiliging van de gegevens
   Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
   – Alle personen die namens WK Noordergouw vzw Brasschaat van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daaraan.
   – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
   – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
   – We testen en evalueren regelmatig deze maatregelen.
   – Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  8. Je rechten omtrent je gegevens
   Je hebt recht op inzage, kopie , aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kan je ons hiervoor contacteren.
   Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één onzer verwerkers.
   Ook heb je recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen je te legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  9. Klachten
   Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons.
   Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de:
   Gegevensbeschermingsautoriteit ( GBA )
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring
Wandelclub Noordergouw vzw Brasschaat kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

PRIVACY – VERKLARING – WK NOORDERGOUW VZW BRASSCHAAT.

Uw aansluiting bij onze wandelclub brengt met zich mee dat wij over volgende persoonsgegevens beschikken :

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoon- en / of GSM nummer, e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw rijksregisternummer
 • Datum van aansluiting bij onze vereniging.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelsportvereniging “ WK Noordergouw vzw BRASSCHAAT “, Claesstraat 19 , 2930 BRASSCHAAT, voor ledenbeheer, de verzending van ons clubblad “de Wandelvriend” en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om wandelsport aan te bieden.
Deze persoonsgegevens worden door ons bijgehouden in versleutelde bestanden die alleen kunnen geraadpleegd worden door het bestuur van de wandelclub.

Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met Wandelsport Vlaanderen , Industrieweg 11 bus 3, 9990 Maldegem / Bedrijfsweg 10 bus 3, 3500 Hasselt voor ledenbeheer, uw verzekering tijdens de wandeltochten en voor het toesturen van het tijdschrift “Walking Magazine” .
De informatie voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking van uw gegevens (betalingen) worden opgeslagen op de servers van de Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamoproject, Zuiderlaan 3, 9000 Gent.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na het einde van uw lidmaatschap. Gegevens voortspruitend uit de boekhoudkundige verwerking dienen wettelijk gedurende 7 jaren te worden bewaard.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de direct marketing volstaat het ons dat schriftelijk mede te delen op het adres Claesstraat 19 , 2930 Brasschaat. (Gelieve bij dit verzoek tevens een kopij van uw identiteitskaart te voegen). Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of wissen, of vragen ze over te dragen.

Wij verbinden er ons toe uw gegevens zonder uw schriftelijke toestemming niet door te geven aan derden. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 

Het bestuur

 

 

Scroll naar boven